หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.)

วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

อาจารย์ผู้รับผิดชอบและประจำหลักสูตร

พระมหานรินทร์ สุรปญฺโญ, ผศ.ดร.

ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

อ.ดร.ไพทูรย์ มาเมอง

อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

ผศ.ดร.สุเนตร ธนศิลปพิชิต

อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

ผศ.ดร.ปัญญา คล้ายเดช

อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

ดร.ณรงค์ศักดิ์ บัวอ่อน

เลขานุการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต