สัมมนาเชิงปฏิบัติการ

[ การจัดการความรู้ บูรณาการกับแผนพัฒนา ระยะที่ 13 ]

วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร ร่วมกับ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เกี่ยวกับโครงการนี้

ด้วยเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย มุ่งพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรและลูกจ้าง การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด และใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ การพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรและลูกจ้างที่จำเป็นในแต่ละตำแหน่งงาน รวมทั้งการส่งเสริมขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรและลูกจ้าง จึงได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากร สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการความรู้ (KM) บูรณาการกับแผนฯ 13 วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร” ขึ้น เพื่อบูรณาการความต้องการของบุคลากรให้สอดคล้องกับเป้าหมายของส่วนงาน รวมทั้งเป้าหมายของมหาวิทยาลัย เป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรและลูกจ้างของวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธรต่อไป

การลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

ใช้ระบบฟอร์มออนไลน์ และรายงานผลออนไลน์

คลังสื่อออนไลน์ (Zoom Meeting)

สามารถรับชมคลิปการสัมมนาได้ ตามลิงก์

21-05-2565

ช่วงเช้า

21-05-2565

WorkShop

21-05-2565

นำเสนอ WorkShop

21-05-2565

workshop กลุ่ม 1

22-05-2565

ช่วงเช้า

22-05-2565

Workshop

22-05-2565

Workshop

22-05-2565

Workshop

22-05-2565

Workshop

22-05-2565

Workshop

22-05-2565

Workshop

ภาพกิจกรรม

ประมวลภาพการสัมมนาผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting