มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา


โครงการบริการวิชาการพุทธบริหารการศึกษาสู่สังคม

เทคนิคการผลิด E-BOOK อ่าน : เขียน : ซื้อ : ขาย อย่างไรให้ปัง

ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ในวันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2564

ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป


ผ่าน ZOOM Meeting ID 584 393 5259
คลิกที่นี่ https://zoom.us/my/mcuzoom27

หรือติดตามผ่าน
Facebook Live คลิกที่นี่