หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรประกาศนียบัตร

บาลีพุทธศาสตร์ (ป.บพ.)

บริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.)

วิปัสสนากรรมฐาน (ป.วก.)

ระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาโท

สาขาบาลีพุทธศาสตร์

ระดับปริญญาเอก

สาขาบาลีพุทธศาสตร์

วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 108/5 หมู่ 2 ตำบลหอมเกร็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 โทร. 034-299-356, 034-299-351