• ารสนเทศงานประกันคุณภาพ งานวิจัย และการศึกษา

  • วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย


งานประกันคุณภาพการศึกษา

เอกสารงานประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2564 ...ดาวน์โหลด....

งานวิจัยผลงาน นักศึกษา อาจารย์ วมพ.xlsx

ม.ราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงจับมือสาธารณสุข ร่วมพัฒนาด้านการศึกษาและสาธารณสุข โดยเฉพาะการแพทย์แผนไทยและมวยไทยศึกษา พร้อมสนับสนุนการวิจัยนวัตกรรมและการฝึกอบรมทางวิชาการ


การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยกระบวนการ PLC


สรุปประเด็นองค์ความรู้จากโครงการ สนับสนุนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยกระบวนการ PLC ประจำภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2563

สรุปประเด็นองค์ความรู้จากโครงการ สนับสนุนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยกระบวนการ PLC ประจำภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2563

สรุปประเด็นองค์ความรู้จากโครงการ สนับสนุนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยกระบวนการ PLC ประจำภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 256
4

หัวข้อการวัดและประเมินผลการศึกษา และพฤติกรรมทางการศึกษาด้านพุทธิพิสัย วิทยากรโดย อ.สันทัน สุทธิพงษ์
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ปีการศึกษา 2564
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565

อ่านเพิ่มเติม....