ขั้นตอนการยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภา

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

1.ให้นักศึกษาของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ทุกคนที่สำเร็จการศึกษา

ยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู กับทางคณะครุศาสตร์ หลังจากวันที่

ได้รับใบรับรองคุณวุฒิการศึกษาและใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)

2.ให้นักศึกษา

2.1 รับแบบคำร้องขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (แบบ คส.01.10)

2.2 กรอกข้อมูลคำร้องขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (แบบ คส.01.10) ให้ครบถ้วน

พร้อมติด หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รูปถ่ายสีสวมชุดครุย ขนาด 1 นิ้ว

2.3 กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มชำระค่าธรรมเนียมผ่านธนาคารกรุงไทย หรือ ไปรษณีย์

แล้ว Print แบบฟอร์มชำระค่าธรรมเนียมนำไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทย หรือไปรษณีย์ ทุกสาขา

ตัวอย่างการกรอกแบบ คส.01.10

ตัวอย่างการกรอกใบแจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาผ่านธนาคารกรุงไทย

3.ให้นักศึกษาจัดเรียงเอกสารตามลำดับ ดังนี้

3.1 แบบ คส.01.10 (กรอกข้อมูลให้ถูกต้องและชัดเจนพร้อมติดรูปถ่าย )

3.2 สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

3.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ

3.4 สำเนา ใบรับรองคุณวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

3.5 สำเนา ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ

3.6 สำเนาใบเสร็จชำระเงินค่าธรรมเนียม จากธนาคารกรุงไทย หรือไปรษณีย์ 1 ฉบับ

(ค่าธรรมเนียมขอขึ้นทะเบียนขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 500 บาท)

3.7 สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อหรือสกุลถ้ามี จำนวน 1 ฉบับ

3.8 รูปถ่ายสี ระดับปริญญาตรีสวมชุดครุย ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป (เขียนชื่อ-นามสกุลหลังรูปถ่ายด้วย)

3.9 ไฟล์รูปถ่ายสีระดับปริญญาตรีสวมชุดครุย โดยตั้งชื่อไฟล์ภาพเป็นชื่อและนามสกุลตนเอง (นำส่งไปยังประธานสาขา)

หมายเหตุ: สำเนาเอกสารทุกฉบับให้เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องด้วย

ทุกฉบับโดยลายเซ็นต้องเหมือนลายเซ็นในแบบ คส.01.10

4. เจ้าหน้าที่ กรอกข้อมูล ตรวจสอบเอกสารและจัดส่งข้อมูลออนไลน์ผ่านโปรแกรม Ksp_Bundit

ให้คุรุสภาพร้อมนำส่งหลักฐานให้คุรุสภาดำเนินการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

ทั้งนี้คุรุสภาจะดำเนินการให้แล้วเสร็จประมาณ 60-90 วัน โดยจะจัดส่งใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพครูพร้อมบัตรประจำตัวกลับมาให้มหาวิทยาลัยเพื่อแจกให้กับ

นักศึกษาต่อไป

หมายเหตุ : ให้นักศึกษาถ่ายสำเนาแบบ คส.01.10 และหลักฐานต่างๆ

จำนวน 1 ชุด เก็บไว้เพื่อใช้กรณีมีปัญหา