Cài windows , phần mềm tại nhà Xã Vĩnh Khúc, Huyện Văn Giang