Cài windows , phần mềm tại nhà Xã Thanh Long, Huyện Yên Mỹ