Cài windows , phần mềm tại nhà Xã Phụng Công, Huyện Văn Giang