Cài windows , phần mềm tại nhà Xã Nghĩa Trụ, Huyện Văn Giang