Cài windows , phần mềm tại nhà Xã Mễ Sở, Huyện Văn Giang