Cài windows , phần mềm tại nhà Xã Liêu Xá, Huyện Yên Mỹ