Cài windows , phần mềm tại nhà Xã Liên Nghĩa, Huyện Văn Giang