Cài windows , phần mềm tại nhà Ecopark, Huyện Văn Giang