นิทรรศการและเวทีศักภาพโรงเรียนมาตฐานสากล ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนมาตรฐานสากลเป็นนวัตกรรมการจัดการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนำมาใช้เป็นมาตรการเร่งด่วนในการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานของสากล หรือมาตฐานของประเทศที่มีคุณภาพการศึกษาสูง ซึ่งหมายถึง ประเทศที่ประสบความสำเร็จสูงในการเข้าร่วมโครงการ PISA หรือ TIMSS มีความสามรถในการร่วมมือในการทำงานและแข่งขันกับนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะสิ่งเหล่านี้จะทำให้ประเทศไทยดำรงอยู่ในเวทีระดับนานาชาิตได้อย่างรู้เท่าทัน สมศักดิ์ศรี ได้รับประโยชน์ในสิ่งที่ควรจะได้รับและมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสงบ สันติ และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

เพื่อสะท้อนคุณภาพผู้เรียนตามเป้าหมายดังกล่าว สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงกำหนดจัดกิจกรรมการนำเสนอผลงานเวทีศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตฐานสากล (Independen Study Fair) ขั้นซึ่งในส่วนของภาคใต้ได้มอบหมายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 และโรงเรียนวิเชียรมาตุ เป็นเจ้าภาพในการจัดนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 บูรณาการกับงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับภาค เพื่อแสดงถึงศักพภาพของโรงเรียนมารฐานสากล ส่งเสริมสนับสนุน สร้างขวัญกำลังใจให้แก่นักเรียน ครู และสถานศึกษา เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้รับบริการ

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 จึงได้จัดทำ แบบกรอกข้อมูลออนไลน์เพื่อให้เข้ากับกิจกรรมดังกล่าว โดยโรงเรียนที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561เข้าไปโหลดแบบฟอร์มได้ที่

ขั้นตอนการโหลดเอกสารเพื่อการลงทะเบียน

1. เข้าไปโหลดเอกสาร เพื่อลงทะเบียน - แบบฟอร์มข้อมูลที่โรงเรียนต้องกรอก

2. ก่อนทำการกรอกข้อมูล ให้บันทึกแบบฟอร์มเป็นไฟล์ Word ก่อน (ถ้าไม่เช่นนั้นจะบันทึกข้อมูลไม่ได้)

3. ทำการบันทึกข้อมูล

4. ส่งคืนเอกสาร ส่งเอกสารคืน สพม.13

5. แนบไฟล์ที่บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

* อ่านคู่มือการใช้งาน

หมายเหตุ โหลดแบบฟอร์มข้อมูลและกรอกข้อมูลให้ครบและถูกต้อง หลังจากนั้น โรงเรียนต้องเข้าไปกรอกข้อมูลยืนยัน และ อัพโหลดไฟล์ข้อมูล โดยไฟล์ข้อมูลต้องเป็น ไฟล์ world และ ไฟล์ PDF ขนาด ไม่เกิน 1 MB เท่านั้น

ต้องการติดต่อสอบถามการใช้งานระบบ : somporn@matthayom13.go.th หรือ 081-9796264 นายสมพร ชัยบัว

ติดต่อสอบถาม เงื่อนไข ในส่วนของการรายการแข่งขัน นางสาวจิตรา ศรีเกตุ 0878844224


QR Code ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนมาตรฐานสากล

แบบตอบรับการเข้าชมนิทรรศการและเวที ศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ ประจำปี2561 (ต้องลงชื่อเข้าใช้โดยบัญชีรายชื่อของ gmail หรือบัญชีรายชื่อที่ Google จัดสรร ให้) ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2561

http://gg.gg/spv13-wss02

ติดต่อ ศน.สมพร ชัยบัว 0819796264

ขอเชิญเข้าร่วมกลุ่มไลน์ OBECQA โดยใช้ QR-Code ชื่อกลุ่ม Symposium OBECQA@Trang

ติดต่อ ศน.จิตรา ศรีเกตุ 0878844224

เอกสาร โหลดอ่าน