กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลทางการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13


นิทรรศการและเวทีศักภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561


โรงเรียนมาตรฐานสากลเป็นนวัตกรรมการจัดการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนำมาใช้เป็นมาตรการเร่งด่วนในการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานของสากล หรือมาตฐานของประเทศที่มีคุณภาพการศึกษาสูง ซึ่งหมายถึง ประเทศที่ประสบความสำเร็จสูงในการเข้าร่วมโครงการ PISA หรือ TIMSS มีความสามรถในการร่วมมือในการทำงานและแข่งขันกับนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะสิ่งเหล่านี้จะทำให้ประเทศไทยดำรงอยู่ในเวทีระดับนานาชาิตได้อย่างรู้เท่าทัน สมศักดิ์ศรี ได้รับประโยชน์ในสิ่งที่ควรจะได้รับและมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสงบ สันติ และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ลงทะเบียนเข้าร่วม ภายในวันที่ 26 พ.ย.2561

ขอเชิญเข้าร่วมกลุ่มไลน์ OBECQA โดยใช้ QR-Code ชื่อกลุ่ม Symposium OBECQA@Trang

กิจกรรมของกลุ่มนิเทศติดตามฯ

โครงการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา อ่านต่อ

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบ อ่านต่อ

ข่าวทางการศึกษา

ดาวน์โหลด หนังสือ 6 เล่ม หนังสือ การ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียง นำสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน แบ่งเป็น 13 ไฟล์... อ่านต่อ

นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วิสัยทัศน์ การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย... อ่านต่อ

ศธ.วางระบบกลางเชื่อมข้อมูลนักเรียน

หวังลดปัญหาซ้ำซ้อนช่วยสกัดตัวเลขเด็กผี เห็นภาพกลุ่มพลาดการศึกษา นพ.โสภณ นภาธร ผู้ช่วย รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า อ่านต่อ

เสมา 1 สั่งรื้อเครือข่ายซ่อม “ยูนิเน็ต”

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ตนได้ประชุมเรื่องการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตของกระทรวงศึกษาธิการ อ่านต่อ

วิทยฐานะ ว.21 น่ารู้

โครงการ DLIT

โครงการโรงเรียนคุณธรรม

ปฎิทินวันหยุด

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม somporn@matthayom13.go.th