การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของโรงเรียนนิคมพิมายศึกษา

ข้อมูลพื้นฐาน 

o1โครงสร้าง

o2ข้อมูลผู้บริหาร

o3อำนาจหน้าที่

o4แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

o5ข้อมูลการติดต่อ

o6กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


การประชาสัมพันธ์

o7ข่าวประชาสัมพันธ์


การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

o8Q&A

o9Social Network


การดำเนินงาน

o10นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

o11แผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

o12รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

o13รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

o14คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


การให้บริการ

o15คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

o16ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

o17รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

o18E–Service


การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

o19แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือกการจัดหาพัสดุ

o20ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

o21สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

o22รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

o23นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

o24การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

o25หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

o26รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี


การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o27แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o28ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o29ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี


การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

o30การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

o31ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย NO GIFT POLICY

o32การสร้างวัฒนธรรม NO GIFT POLICY

o33รายงานผลตามนโยบาย NO GIFT POLICY


การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

o34การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

o35การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต


แผนป้องกันการทุจริต

o36แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

o37รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

o38รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี


มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

o39ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

o40การขับเคลื่อจริยธรรม

o41การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ


มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

o42มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

o43การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน