ITA

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

ข้อมูลพื้นฐาน

o1โครงสร้าง

o2ข้อมูลผู้บริหาร

o3อำนาจหน้าที่

o4แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

o5ข้อมูลการติดต่อ

o6กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


การประชาสัมพันธ์

o7ข่าวประชาสัมพันธ์


การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

o8Q&A

o9Social Network


การดำเนินงาน

o10แผนดำเนินงานประจำปี

o11รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

o12รายงานผลการดำเนินงานประจำปี


การปฏิบัติงาน

o13คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


การให้บริการ

o14คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

o15ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

o16รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

o17E–Service


แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

o18แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

o19รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

o20รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

o21แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

o22ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

o23สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

o24รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี


การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

o25นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

o26การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

o27หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

o28รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี


การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o29แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o30ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o31ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี


การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

o32ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

o33การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

o34เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

o35การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร


การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

o36การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

o37การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

o38การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


แผนป้องกันการทุจริต

o39แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

o40รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

o41รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี