ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา ตั้งอยู่เลขที่ ๒๑๐ หมู่ ๑ ถนนพิมาย - หินดาด ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อปีการศึกษา ๒๕๓๖ โดยเป็นสาขาของโรงเรียนพิมายวิทยา มีชื่อว่าโรงเรียนพิมายวิทยาสาขาตลาดนิคม มีนายวันชัย นงค์สูงเนิน ตำแหน่ง อาจารย์ ๒ ระดับ ๖ รักษาการหัวหน้าสาขาในขณะนั้น ภายหลังโรงเรียนพิมายวิทยาได้แต่งตั้ง นายศิริ สัมกำปัง ตำแหน่ง อาจารย์ ๒ ระดับ ๖ เป็นหัวหน้าสาขา โรงเรียนพิมายวิทยาสาขาตลาดนิคม ได้เปิดทำการสอนนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณและบุคคลากรจากกรมสามัญศึกษาและโรงรียนพิมายวิทยา ขณะเดียวกันได้ทำเรื่องขอใช้ที่ดินของนิคมสร้างตนเองพิมายใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างโรงเรียน ซึ่งทางนิคมสร้างตนเองพิมาย ได้จัดแบ่งพื้นที่บริเวณตรงข้ามค่ายลูกเสืออำเภอพิมาย จำนวน ๓๕ ไร่ ให้เป็นสถานที่ก่อสร้างโรงเรียน

กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศตั้งโรงเรียนขึ้น เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๓๙ โดยให้ชื่อว่า “โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา” พร้อมกันนี้ สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมามีคำสั่งให้ นายวิศิษฏ์ หิรัณยโกวิท ผู้อำนวยการโรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา” รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพิมายวิทยา ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารโรงเรียนนิคมพิมายศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๓๙ จึงนับว่าเป็นผู้บริหารคนแรกของโรงเรียนนิคมพิมายศึกษา

๒๕ กรกฏาคม ๒๕๓๙ กรมสามัญศึกษามีคำสั่งให้ นายศิริ สัมกำปัง ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารโรงเรียนนิคมพิมายศึกษา ต่อมาได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ และผู้อำนวยการโรงเรียนตามลำดับ

๕ ธันวาคม ๒๕๔๐ โรงเรียนนิคมพิมายศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณด้านอาคารเรียน สิ่งก่อสร้างหลายรายการ จึงได้ย้ายสถานที่เรียนชั่วคราวโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย ๑ มาที่อาคารเรียนปัจจุบันซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยในปีการศึกษา ๒๕๔๐ โดยโรงเรียนพัฒนาด้านอาคารสถานที่ต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักเรียนเรื่อยมาดังปรากฏให้เห็นในปัจจุบัน

พ.ศ. ๒๕๔๑ โรงเรียนได้รับอนุมัติให้ขยายชั้นเรียนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนจึงได้เปิดทำการสอนระดับชั้น ม. ๔ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ จำนวน ๒ ห้องเรียน จัดแผนห้องเรียนเป็น ๕-๕-๔-๒ รวม ๑๖ ห้องเรียน และได้รับงบประมาณจัดสรรและประมูลราคาในการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ แบบ ๑๐๘ ล จากกรมสามัญศึกษา เป็นจำนวนเงิน ๔,๓๓๔,๘๖๖ บาท และได้รับความอนุเคราะห์จากกรมประชาสงเคราะห์ สร้างถังเก็บน้ำฝน ขนาดความจุ ๕๐๓ จำนวน ๒ ชุด

พ.ศ. ๒๕๔๒ โรงเรียนนิคมพิมายศึกษาได้ขยายชั้นเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๕ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จำนวน ๔ ห้องเรียน โดยมีการจัดแผนห้องเรียนเป็น ๕-๕-๕-๒-๒ รวม ๑๙ ห้องเรียได้อาคารแบบ ๑๐๘ล เป็นห้องเรียนจำนวน ๖ ห้องเรียน

พ.ศ. ๒๕๔๓ โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา ได้ขยายชั้นเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จำนวน ๖ ห้องเรียน จัดแผนการเรียน ๕-๕-๕-๓-๒-๒ รวม ๒๒ ห้องเรียน

พ.ศ. ๒๕๔๔ - พ.ศ. ๒๕๔๗ โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา มีการจัดชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย คือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - มัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีการจัดแผนชั้นเรียนดังนี้ ๕-๔-๔-๒-๓-๒ รวม ๒๐ ห้องเรียน มีนายศิริ สัมกำปัง เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ต่อมาเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๗ ผู้อำนวยการศิริ สัมกำปัง ได้ลาออกตามมาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง (ทางเลือกใหม่ให้ชีวิต)

พ.ศ. ๒๕๔๗ – พ.ศ. ๒๕๔๙ มีนายประจักษ์ ธีรพงศธร เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน มีรองผู้อำนวยการ ๑ ท่าน คือ นายจำลอง นากดิลก

พ.ศ. ๒๕๔๙ – พ.ศ. ๒๕๕๓ มีนายมานพ เอื้อศิลามงคล เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน มีรองผู้อำนวยการ ๒ ท่าน คือ นายชาญ อยู่เกาะ และนายบัวโฮม โพธิพันไม้

๘ มกราคม ๒๕๕๓ – ๒๕๕๔ มีนายโกเมศ หอยมุกข์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน มีรองผู้อำนวยการโรงเรียน ๒ ท่าน คือ นายบัวโฮม โพธิพันไม้ และนายอภิรมย์ สินชุม

พ.ศ. ๒๕๕๕ – พ.ศ. ๒๕๕๘ มีนายโกเมศ หอยมุกข์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน มีรองผู้อำนวยการโรงเรียน ๒ ท่าน คือ นายอภิรมย์ สินชุม และนางสาวสุวพิชญ์ ประจิต

พ.ศ. ๒๕๕๘ – พ.ศ. ๒๕๕ มีนายปรีชา เพียรกลาง เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน มีรองผู้อำนวยการโรงเรียน ๒ ท่าน คือ นายอภิรมย์ สินชุม และนางสาวสุวพิชญ์ ประจิต ต่อมา นางสาวสุวพิชญ์ ประจิต สอบคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนได้ และมี นายธีระพงค์ ทาพิลา ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน ซึ่งในภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๕๙ ได้สอบคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนได้

พ.ศ. ๒๕๖๒ – พ.ศ. ๒๕๖๓ มีนายจักราวุธ วิจบ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน มีรองผู้อำนวยการโรงเรียน ท่าน คือ นายวินัย สมจิตร

ปัจจุบันมี นายอิสรา รักชาติ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน และมี นายวินัย สมจิตร ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา เปิดทำการเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๒ ห้องเรียน ครู จำนวน ๓ คน พนักงานราชการ จำนวน คน ครูอัตราจ้าง จำนวน ๑ คน ลูกจ้างประจำ จำนวน คน ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน คน