ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1030201416

รหัส Smis 8 หลัก : 30072006

รหัส Obec 6 หลัก :201416

ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :นิคมพิมายศึกษา

ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Nikomphimaisuksa School

ที่อยู่ :หมู่ที่ 1 บ้านบุญส่งพัฒนา

ตำบล : นิคมสร้างตนเอง

อำเภอ : พิมาย

จังหวัด : นครราชสีมา

รหัสไปรษณีย์ : 30110

โทรศัพท์ : 044965448

โทรสาร : 044965448

ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย

วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 29 เมษายน 2539

อีเมล์ : npss@mattayom31.go.th

เว็บไซต์ : http://npss.ac.th

Facebook : https://www.facebook.com/Nikomphimaisuksaschool

กลุ่มโรงเรียน : สุรธรรม

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : นิคมสร้างตนเอง

ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ: 86.1 กม.

ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 7 กม.