เอกสารDownload

เอกสาร Download


สสศ.01 แบบแจ้งรายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมสหกิจศึกษา ...

สสศ.02 ใบสมัครปฏิบัติงานสหกิจศึกษา สมัครสหกิจออนไลน์

สสศ.03 แบบตอบรับนักศึกษาสหกิจศึกษา ...

สสศ.04 แบบแจ้งรายชื่อนักศึกษาสหกิจศึกษา ...

สสศ.05 แบบประเมินผลนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ...

สสศ.06 แบบแจ้งตำแหน่งงานและลักษณะงาน ...

สสศ.07 แบบแจ้งรายละเอียดสถานที่ปฎิบัติงานสหกิจศึกษา ...

สสศ.08 แบบขออนุมัติการออกนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ...

สสศ.09 แบบบันทึกการนิเทศสหกิจศึกษา ( รายบุคคล ) ...

สสศ.09 แบบบันทึกการนิเทศสหกิจศึกษา ( รายกลุ่ม ) ...

สสศ.10 แบบคำร้องสหกิจศึกษา ...

สสศ.11 แบบประเมินผลการนิเทศงานสหกิจศึกษา ( แบบใหม่ ) ...

สสศ.12 แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดสหกิจศึกษา ...

สสศ.14 แบบประเมินความพึงพอใจของพนักงานที่ปรึกษาสหกิจศึกษา(พี่เลี้ยง)ต่อการจัดสหกิจศึกษา ...

สสศ.15 แบบประเมินสรุปผล การประเมินรายงานการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ...

สสศ.16 แบบประเมินสรุปผล การนำเสนอผลงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา ...

สสศ.คข. 03 เอกสารยืนยันการใช้ประโยชน์จากโครงานสหกิจศึกษา ...

แบบฟอร์มลักษณะงาน (Job Description) ...

ใบคําร้องขอชี้แจงเหตุผล ...

แบบหนังสือให้คำยินยอมของนักศึกษาสหกิจศึกษาและผู้ปกครอง(ทำประกันชีวิตนักศึกษา) ...

แบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติสหกิจศึกษา

แบบฟอร์มขออนุญาติส่งนักศึกษาไปปฎิบัติงานสหกิจศึกษาต่างประเทศ

ตป-สสศ. 01 แบบคำขออนุญาติส่งนักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในต่างประเทศ ...

ตป-สสศ. 02 แบบหนังสือให้คำยินยอมของผู้ปกครอง ...

ตป-สสศ. 03 แบบสัญญาของนักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ ต่างประเทศ ...

แบบฟอร์มการส่งประกวดผลงานสหกิจศึกษา

การจัดทำโปสเตอร์ ให้ทำไฟล์ที่สามารถพิมพ์ลงบนบอร์ดขนาด 100x240 cm ตามตัวอย่างนี้

แบบเสนอข้อมูลสำหรับการคัดเลือกโครงงานสหกิจศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย....