ปี งบ พ.ศ. 2562 (ต.ค.61 - ก.ย. 62)

ปี งบ พ.ศ. 2562 เป็นปีแรกที่คณะศิลปศาตร์ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินกิจกรรม/โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

กิจกรรม/โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณจากมหาวิทยาลัยมีทั้งหมด 3 กิจกรรม/โครงการ ได้แก่ ข้อ 1 และ ข้อ3-4 ส่วน ข้อ 2 ดำเนินการโดยไม่ได้ใช้งบประมาณ นอกจากนี้ มีกิจกรรมจิตอาสาอีก 2 กิจกรรม (ข้อ 5-6)

งบประมาณที่คณะศิลปศาสตร์ได้รับอนุมัติจัดเก็บอยู่ที่มหาวิทยาลัย โดยหัวหน้าแต่ละกิจกรรม/โครงการ ทำเรื่องเบิกจ่ายจากกองคลังผ่านคณะตามการจ่ายจริง

กิจกรรมและโครงการเหล่านี้ส่วนใหญ่ดำเนินการโดยคณาจารย์สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

 1. จัดซื้อลิขสิทธิ์การใช้โปรแกรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 5,000 สิทธิ์ (Speexx)

 2. ทดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษก่อนเข้าเรียนให้กับนักศึกษาเข้าเรียน ปีการศึกษา 2562 (Entry exam)

 3. โครงการพัฒนานักศึกษาทางภาษาอังกฤษ มทร.กรุงเทพ ประจำภาคเรียนที่ 2/2561

 4. ครงการเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาเพื่อสอบข้อสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษา (Exit exam)

 5. English Care Clinic (จิตอาสา)

 6. English with Elders (จิตอาสา)

ปี งบ พ.ศ. 2563 (ต.ค.62-ก.ย.63)

ในปี งบ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยอนุมัติแผน 3 ปี (ปีงบ พ.ศ. 2563 - 2565) ให้ดำเนินกิจกรรม/โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัยด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งต่อมามีการปรับแผนฯ นี้ให้เข้ากับสถานการณ์

ในปี งบ พ.ศ. 2563 กิจกรรม/โครงการที่อยู่ในแผนฯ มีทั้งหมด 9 กิจกรรม/โครงการ แต่เนื่องจากต้องเฝ้าระวัง COVID-19 มหาวิทยาลัยจึงให้ลดลงเหลือ 6 กิจกรรม/โครงการ ได้แก่ ข้อ 1-4 และข้อ 6-7 โดยไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณข้อ 2 เนื่องจากสามารถดำเนินการเป็นส่วนหนึ่งของข้อ 1 แทน

งบประมาณที่คณะศิลปศาสตร์ได้รับอนุมัติจัดเก็บอยู่ที่มหาวิทยาลัย โดยหัวหน้าแต่ละกิจกรรม/โครงการทำเรื่องเบิกจ่ายจากกองคลังผ่านคณะตามการจ่ายจริง

ผู้ดำเนินการปี พ.ศ. 2563 มีทั้งอาจารย์จากสาขาวิชาภาษาต่างประเทศและสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

นอกจากนี้ นักศึกษายังได้รับสิทธิ์รับประเมินสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพฟรี ซึ่งดำเนินการตามบันทึกความตกลงความร่วมมือระหว่างกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกับสถาบัน และมีสายสนับสนุนคณะศิลปศาสตร์เป็นผู้ดำเนินโครงการร่วมกับ สวส.

 1. จัดซื้อลิขสิทธิ์การใช้โปรแกรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 5,000 สิทธิ์ (English Discoveries)

 2. ทดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษก่อนเข้าเรียนให้กับนักศึกษาเข้าเรียน ปีการศึกษา 2563 (Entry exam)

 3. โครงการพัฒนานักศึกษาทางภาษาอังกฤษ มทร. กรุงเทพ ประจำภาคเรียนที่ 2/2562

 4. โครงการพัฒนานักศึกษาทางภาษาอังกฤษ ประจำภาคเรียนที่ 1/2563

 5. โครงการเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาเพื่อเข้ารับการทดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐาน

 6. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา (การทดสอบก่อนสำเร็จการศึกษา) ให้กับนักศึกษารับเข้าปีการศึกษา 2559 (Exit exam)

 7. โครงการทำข้อสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ (UTK Test)

 8. โครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน

 9. โครงการเพิ่มศักยภาพด้านภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา (ในประเทศและต่างประเทศ)

 10. การประเมินสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

ปีงบ พ.ศ. 2564 (ต.ค. 63-ก.ย.64)

ในปีงบ พ.ศ. 2564 มีกิจกรรม/โครงการที่อยู่ในแผนการดำเนินการ จำนวน 9 กิจกรรม/โครงการ ในสถานการณ์ COVID-19 กิจกรรม/โครงการ ที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ มี 4 กิจกรรม/โครงการ ได้แก่ ข้อ 2-3 และ ข้อ 5-7 กรุณาตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

งบประมาณที่คณะศิลปศาสตร์ได้รับอนุมัติจัดเก็บอยู่ที่มหาวิทยาลัย โดยหัวหน้าแต่ละกิจกรรม/โครงการ ทำเรื่องเบิกจ่ายจากกองคลังผ่านคณะตามการจ่ายจริง

กิจกรรมและโครงการเหล่านี้ส่วนใหญ่ดำเนินการโดยคณาจารย์สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ และสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

 1. จัดซื้อลิขสิทธิ์การใช้โปรแกรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 5,000 สิทธิ์

 2. โครงการทดสอบเพื่อวัดความก้าวหน้าและพัฒนาภาษาอังกฤษ (ทดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษก่อนเข้าเรียนให้กับนักศึกษาเข้าเรียน ปีการศึกษา 2564 (Entry exam)

 3. โครงการพัฒนานักศึกษาทางภาษาอังกฤษ ประจำภาคเรียน 2/2563

 4. โครงการพัฒนานักศึกษาทางภาษาอังกฤษ ประจำภาคเรียน 1/2564

 5. ครงการเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาเพื่อสอบข้อสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษา (Exit exam)

 6. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา (การทดสอบก่อนสำเร็จการศึกษา) ให้กับนักศึกษาปริญญาตรี 4 ปี รหัสนักศึกษา 60 และนักศึกษาเทียบโอน รหัสนักศึกษา 61 และ 62 (Exit exam) เตรียมความพร้อมโดยศูนย์สอบ วันสอบ 7 พฤศจิกายน 2563 และ 14 พฤศจิกายน 2563 รอบเก็บตก 19 ธันวาคม 2563

 7. โครงการพัฒนาข้อสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ (UTK Test)

 8. โครงการแข่งขันทักษะด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

 9. โครงการเพิ่มศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา (ในประเทศและต่างประเทศ)

ปีงบ พ.ศ. 2565 (ต.ค. 64-ก.ย.65 )

เนื่องจากคณบดีวาระ 14 มิ.ย.61 - 13 มิ.ย.65 สิ้นสุดลง กรุณาตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง