ช่องทาง LiveChat กับเจ้าหน้าที่
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีติดต่อนัดหมายได้ในเวลาราชการ ได้ที่ https://forms.gle/ULHnxK3hp7emEVgq5
หรือสแกน Qr-code เพื่อเข้าสู่ระบบการนัดหมาย
> > >

ขั้นตอนการนัดหมายสนทนาแบบ LiveChat

  1. แจ้งเรื่องที่ต้องการสอบถาม แจ้งเบอร์โทร. อีเมล และรายละเอียดต่างๆ ผ่าน Google form

  2. รอการนัดหมายเวลา โดยจะแจ้งไว้ที่อีเมลที่ระบุไว้ใน Google form

  3. ท่านต้องยืนยันการตอบรับการเข้าสนทนาแบบ LiveChat จากอีเมล์ของท่านทุกครั้ง

  4. ก่อนถึงเวลานัดหมายสนทนา LiveChat . . . . . . . .

  • ผู้นัดหมายที่อยู่ภายนอกมหาวิทยาลัย จำเป็นต้องเตรียมอุปกรณ์การสื่อสาร เช่น มือถือ คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อใช้ในการสนทนาแบบ LiveChat

  • หากผู้นัดหมายที่ไม่มีอุปกรณ์ในการสื่อสารใดๆ สามารถเข้าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ณ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

  1. ภายหลังจากการสนทนา ขอความอนุเคราะห์ให้ผู้นัดหมายทำแบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ เพื่อจะได้นำผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการต่อไป

โปรดคลิ๊กเมาส์ที่แบบสอบถามด้านล่าง

เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี