โครงการแข่งขันการเสริมสร้างบรรยากาศความเป็นสากลภายใน มจธ.

“Promoting international atmosphere at KMUTT competition”