บุคลากร

School of Energy, Environment and Materials : KMUTT 

ผู้บริหารคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

ผศ.ดร.กูสกานา กูบาฮา

Asst.Prof.Dr. KUSKANA KUBAHA

ตำแหน่ง: คณบดี

Email: kuskana.kub@kmutt.ac.th

เบอร์ติดต่อ: 0 2470 8601, 0 2470 8635

รศ.ดร.อดิศักดิ์ นาถกรณกุล 

Assoc.Prof.Dr. ADISAK NATHAKARANAKULE

ตำแหน่ง: รองคณบดีฝ่ายบริหาร

Email: adisak.nat@kmutt.ac.th

เบอร์ติดต่อ: 0 2470 8625

ผศ.ดร.นุชธนา พูลทอง 

Asst.Prof.Dr. NUCHTHANA POOLTHONG

ตำแหน่ง: รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพ

Email: nuchthana.poo@kmutt.ac.th

เบอร์ติดต่อ: 0 2470 8644

ผศ.ดร.พัฒนะ รักความสุข

Asst.Prof.Dr. PATTANA RAKKWAMSUK

ตำแหน่ง: รองคณบดีอาวุโสฝ่ายวิจัย

Email: pattana.rak@kmutt.ac.th

เบอร์ติดต่อ: 0 2470 8677

ดร.รุ่งโรจน์ สงค์ประกอบ

Dr. ROONGROJANA SONGPRAKORP

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

Email: roongrojana.son@kmutt.ac.th

เบอร์ติดต่อ: 0 2470 8627

รศ.ดร.สร้อยดาว วินิจนันทรัตน์

Assoc.Prof.Dr. SOYDOA VINITNANTHARAT

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

Email: soydoa.vin@kmutt.ac.th

เบอร์ติดต่อ: 0 2470 8673

ผศ.ดร.ทิพบรรณ ปะละไทย

Asst.Prof.Dr. TIPPABAN PALATHAI

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบุคคล

Email: tippaban.sud@kmutt.ac.th

เบอร์ติดต่อ: 0 2470 8679

ผศ.ดร.นริส ประทินทอง

Asst.Prof.Dr. NARIS PRATINTHONG

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายธุรกิจและอุตสาหกรรมสัมพันธ์

Email: naris.pra@kmutt.ac.th

เบอร์ติดต่อ: -

น.ส.กิตติมา ระดิ่งหิน

Ms. KITTIMA RADINGHIN

ตำแหน่ง: รักษาการเลขานุการคณะฯ

Email: kittima.rad@kmutt.ac.th

เบอร์ติดต่อ: 0 2470 8613

หลักสูตรเทคโนโลยีพลังงาน

ดร.รุ่งโรจน์ สงค์ประกอบ

Dr. ROONGROJANA SONGPRAKORP

ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีพลังงาน 


Email: roongrojana.son@kmutt.ac.th

เบอร์ติดต่อ: 0 2470 8627

รศ.ดร.อดิศักดิ์ นาถกรณกุล 

Assoc.Prof.Dr. ADISAK NATHAKARANAKULE


Email: adisak.nat@kmutt.ac.th

เบอร์ติดต่อ: 0 2470 8625

ศ.ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ 

Prof.Dr. SOMCHART SOPONRONNARIT

Email: somchart.sop@kmutt.ac.th

เบอร์ติดต่อ: 0 2470 8624

ผศ.ดร.นริส ประทินทอง

Asst.Prof.Dr. NARIS PRATINTHONG

Email: naris.pra@kmutt.ac.th

ผศ.ดร.เก้ากันยา สุดประเสริฐ

Asst.Prof.Dr. KAOKANYA SUDAPRASERT

Email: kaokanya.sud@kmutt.ac.th

เบอร์ติดต่อ: 0 2470 8630

รศ.ดร.ณัฏฐ์ กาศยปนันทน์

Assoc.Prof.Dr. NAT KASAYAPANAND

Email: nat.kas@kmutt.ac.th

นางจันจิรา อินทร์จันทร์

Mrs. JANJIRA INCHAN

Email: janjira.jea@kmutt.ac.th

เบอร์ติดต่อ: 0 2470 8622

หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน

รศ.ดร.ภูริต ธนะกิจเกษม

Assoc.Prof.Dr. PURIT THANAKIJKASEM

ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน 

Email: purit.tha@kmutt.ac.th

เบอร์ติดต่อ: 0 2470 8659

รศ.ดร.อภิชิต เทอดโยธิน

Assoc.Prof.Dr. APICHIT THERDYOTHIN

Email: apichit.the@kmutt.ac.th

เบอร์ติดต่อ: 0 2470 8631

ผศ.ดร.กูสกานา กูบาฮา

Asst.Prof.Dr. KUSKANA KUBAHA

Email: kuskana.kub@kmutt.ac.th

เบอร์ติดต่อ: 0 2470 8601, 0 2470 8635

ศ.ดร.จุลละพงษ์ จุลละโพธิ

Prof.Dr. CHULLAPONG CHULLABODHI 

Email: chullapong.chu@kmutt.ac.th

เบอร์ติดต่อ: 0 2470 8634

ผศ.ดร.เจริญพร เลิศสถิตธนกร

Asst.Prof.Dr. CHAROENPORN LERTSATITTHANAKORN

Email: charoenporn.ler@kmutt.ac.th

เบอร์ติดต่อ: 0 2470 8621

ดร.ปรารถนา โพธิ์น้อย

Dr. PRATTANA PONOY

Email: prattana.kae@kmutt.ac.th

เบอร์ติดต่อ: 0 2428 4169


รศ.ดร.อำนาจ ผดุงศิลป์

Assoc.Prof.Dr.AUMNAD PHDUNGSILP

Email: aumnad.phdu@kmutt.ac.th

นางวีณา ชาตรีจันทร์สกุล

Mrs. VEENA CHATREEJANSAKUL

Email: veena.pun@kmutt.ac.th

เบอร์ติดต่อ: 0 2470 8633

หลักสูตรเทคโนโลยีวัสดุ

ผศ.ดร.นภฉัตร ธารีลาภ

Asst.Prof.Dr. NAPACHAT TAREELAP

ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีวัสดุ 

Email: napachat.tar@kmutt.ac.th

เบอร์ติดต่อ: 0 2470 8644

ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ

Prof.Dr. NARONGRIT SOMBATSOMPOP

Email: narongrit.som@kmutt.ac.th

เบอร์ติดต่อ: 0 2470 8645

รศ.ดร.สิริพร โรจนนันต์

Assoc.Prof.Dr. SIRIPORN ROJANANAN

Email: siriporn.roj@kmutt.ac.th

เบอร์ติดต่อ: 0 2470 8638

รศ.ดร.จตุพร วุฒิกนกกาญจน์

Assoc.Prof.Dr. JATUPHORN WOOTTHIKANOKKHAN

Email: jatuphorn.woo@kmutt.ac.th

เบอร์ติดต่อ: 0 2470 8649, 0 2470 8692

ผศ.ดร.ปัญญา ศรีจันทร์

Asst.Prof.Dr. PANYA SRICHANDR

Email: panya.sri@kmutt.ac.th

เบอร์ติดต่อ: 0 2470 8641

ผศ.ดร.พัฒนะ รักความสุข

Asst.Prof.Dr. PATTANA RAKKWAMSUK

Email: pattana.rak@kmutt.ac.th

เบอร์ติดต่อ: 0 2470 8677

ผศ.ดร.ทิพบรรณ ปะละไทย

Asst.Prof.Dr. TIPPABAN PRALATHAI

Email: tippaban.sud@kmutt.ac.th

เบอร์ติดต่อ: 0 2470 8679

ผศ.ดร.ปรีชา เติมสุขสวัสดิ์

Asst.Prof.Dr. PREECHA TERMSUKSAWAD

Email: preecha.ter@kmutt.ac.th

เบอร์ติดต่อ: 0 2470 8695

ผศ.ดร.นุชธนา พูลทอง

Asst.Prof.Dr. NUCHTHANA POOLTHONG

Email: nuchthana.poo@kmutt.ac.th

เบอร์ติดต่อ: 0 2470 8644

ดร.นคร ศรีสุขุมบวรชัย

Dr. NAKORN SRISUKHUMBOWORNCHAI

Email: nakorn.sri@kmutt.ac.th

เบอร์ติดต่อ: 0 2470 8642

รศ.ดร.สมพิศ วันวงษ์

Assoc.Prof.Dr. SOMPIT WANWONG

Email: sompit.wan@kmutt.ac.th

เบอร์ติดต่อ: 0 2470 8695 ต่อ 316

รศ.เอกชัย วิมลมาลา

Assoc.Prof. EKACHAI WIMOLMALA

Email: ekachai.wim@kmutt.ac.th

เบอร์ติดต่อ: 0 2470 8647

ดร.ชีวารัตน์ ม่วงพัฒน์

Dr. CHIVARAT MUANGPHAT

Email: chivarat.mua@kmutt.ac.th

น.ส.ขณิฐา เพ็ชรสุข

Ms. KHANITHA PETSUK

Email: khanitha.pet@kmutt.ac.th

เบอร์ติดต่อ: 0 2470 8608

นายเดวิช ชนนิยม

Mr. DEWICH CHONNIYOM

Email: dewich.cho@kmutt.ac.th

เบอร์ติดต่อ: 0 2470 8643

น.ส.นิศาชล ประดับ

Ms. NISACHON PRADAB

Email: nisachon.pra@kmutt.ac.th

หลักสูตรการออกแบบและผลิตแบบบูรณาการ

ผศ.ดร.ปรีชา เติมสุขสวัสดิ์

Asst.Prof.Dr. PREECHA TERMSUKSAWAD

ประธานหลักสูตรการออกแบบและผลิตแบบบูรณาการ

Email: preecha.ter@kmutt.ac.th

เบอร์ติดต่อ: 0 2470 8695

ผศ.ดร.นุชธนา พูลทอง

Asst.Prof.Dr. NUCHTHANA POOLTHONG

Email: nuchthana.poo@kmutt.ac.th

เบอร์ติดต่อ: 0 2470 8644

ดร.นคร ศรีสุขุมบวรชัย

Dr. NAKORN SRISUKHUMBOWORNCHAI

Email: nakorn.sri@kmutt.ac.th

เบอร์ติดต่อ: 0 2470 8642

รศ.ดร.ภูริต ธนะกิจเกษม

Assoc.Prof.Dr. PURIT THANAKIJKASEM

Email: purit.tha@kmutt.ac.th

เบอร์ติดต่อ: 0 2470 8659

รศ.ดร.สิริพร โรจนนันต์

Assoc.Prof.Dr. SIRIPORN ROJANANAN

Email: siriporn.roj@kmutt.ac.th

เบอร์ติดต่อ: 0 2470 8638

ผศ.ดร.ทิพบรรณ ปะละไทย

Asst.Prof.Dr. TIPPABAN PRALATHAI

Email: tippaban.sud@kmutt.ac.th

เบอร์ติดต่อ: 0 2470 8679

น.ส.ขณิฐา เพ็ชรสุข

Ms. KHANITHA PETSUK

Email: khanitha.pet@kmutt.ac.th

เบอร์ติดต่อ: 0 2470 8608

หลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

ผศ.ดร.ศศิธร พุทธวงษ์

Asst.Prof.Dr. SASIDHORN BUDDHAWONG

ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 

Email: sasidhorn.bud@kmutt.ac.th

เบอร์ติดต่อ: 0 2470 8657

รศ.ดร.สุวิมล อัศวพิศิษฐ

Assoc.Prof.Dr. SUWIMOL ASAVAPISIT

Email: suwimol.asa@kmutt.ac.th

เบอร์ติดต่อ: 0 2470 8652

ผศ.ดร.สิริลักษณ์ เจียรากร 

Asst.Prof.Dr. SIRILUK CHIARAKORN

Email: siriluk.chi@kmutt.ac.th

เบอร์ติดต่อ: 0 2470 8654

รศ.ดร.สร้อยดาว วินิจนันทรัตน์

Assoc.Prof.Dr. SOYDOA VINITNANTHARAT

Email: soydoa.vin@kmutt.ac.th

เบอร์ติดต่อ: 0 2470 8673

ดร.สุชัญญา วงศ์รอด

Dr. SUCHANYA WONGROD

Email: suchanya.won@kmutt.ac.th

เบอร์ติดต่อ: 0 2470 8655

น.ส.ศุภกัญญา มะโน

Ms. SUPAKUNYA MANO

Email: supakunya.man@kmutt.ac.th

เบอร์ติดต่อ: 0 2470 8653

น.ส.นฤมล เชียมสุรินทร์

Ms. NARUMON CHAIMSURIN

Email: narumon.cha@kmutt.ac.th

หลักสูตรเทคโนโลยีอุณหภาพ

ผศ.ดร.สมบูรณ์ เวชกามา

Asst.Prof.Dr. SOMBOON WETCHAKAMA

ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีอุณหภาพ

Email: somboon.wet@kmutt.ac.th

เบอร์ติดต่อ: 0 2470 8664

รศ.ดร.มานะ อมรกิจบำรุง

Assoc.Prof.Dr. MANA AMORNKITBAMRUNG

Email: mana.amo@kmutt.ac.th

เบอร์ติดต่อ: 0 2470 8662

ผศ.ดร.จิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ

Asst.Prof.Dr. JIRAWAN TIANSUWAN

Email: jirawan.tia@kmutt.ac.th

เบอร์ติดต่อ: 0 2470 8661

ผศ.ดร.ธนิต สวัสดิ์เสวี

Asst.Prof.Dr. THANIT SWASDISEVI

Email: thanit.swa@kmutt.ac.th

น.ส.จิตรลดา เจริญวุฒิเสถียร

Ms. CHITLADA CHALEANWUTHISATIEN

Email: chitlada.cha@kmutt.ac.th

เบอร์ติดต่อ: 0 2470 8674

น.ส.ขณิฐา เพ็ชรสุข

Ms. KHANITHA PETSUK

Email: khanitha.pet@kmutt.ac.th

เบอร์ติดต่อ: 0 2470 8608

สำนักงานคณบดี

น.ส.กิตติมา ระดิ่งหิน

Ms. KITTIMA RADINGHIN

รักษาการเลขานุการคณะฯ

Email: kittima.rad@kmutt.ac.th

เบอร์ติดต่อ: 0 2470 8613

น.ส.ชาลินี เฟื่องชูนุช

Ms. CHALINEE FUANGCHUNUCH

Email: chalinee.fua@kmutt.ac.th

เบอร์ติดต่อ: 0 2470 8612

นายอุไร ผ่องฉวี

Mr. URAI PHONGCHAWEE

Email: urai.pho@kmutt.ac.th

เบอร์ติดต่อ: 0 2470 8611

น.ส.ประคอง ภักดี

Ms. PRAKONG PAKDEE

Email: prakong.pak@kmutt.ac.th

เบอร์ติดต่อ: 0 2470 8604

น.ส.จันทร์จิรา วงษ์บุญงาม

Ms. CHANCHIRA WONGBOON-NGAM

Email: chanchira.won@kmutt.ac.th

เบอร์ติดต่อ: 0 2470 8610

นายภาณุพงศ์ ยอมิน

Mr. PANUPONG YORMIN

Email: panupong.yor@kmutt.ac.th

เบอร์ติดต่อ: 0 2470 8608

นายดนัยภัทร สมบัติภัทรา

Mr. DANAIPAT SOMBUTPHATTRA

Email: danaipat.som@kmutt.ac.th

เบอร์ติดต่อ: 0 2470 8609

นายวรานนท์ วิเชียรกุล

Mr. Waranon Wichainkul

Email: waranon.wich@kmutt.ac.th

เบอร์ติดต่อ: 0 2470 8608

นายเอกพล ว่องเกษกิจ

Mr. AKAPHON WONGKESKIT

Email: akaphon.wong@kmutt.ac.th

เบอร์ติดต่อ: 

น.ส.กัญญาภัค พุ่มแย้ม

Ms. KANYAPHAK PHUMYAEM

Email: kanyaphak.phum@kmutt.ac.th

เบอร์ติดต่อ: 0 2470 8610

น.ส.ฑิฆัมพร จันทอง

Ms. THIKUMPORN JUNTHONG

Email: 

เบอร์ติดต่อ: