SEEM STAFF

School of Energy, Environment and Materials : KMUTT

โปรแกรม SciVal เพื่อการวิเคราะห์สมรรถนะด้านวิจัย ครั้งที่ 2/2564

วิทยากรโดย ดร.นงเยาว์ ศรีพรมสุข จากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom จัดโดย สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรร่วมกับศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย