Power Point การประชุม


แผนการดำเนินงานและรายละเอียดการจัดทำหลักสูตร สำหรับหลักสูตรครบรอบการปรับปรุงที่มีกำหนดการเริ่มใช้ภาคการศึกษา 1/2563

สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ จัดทำคู่มือการจัดทำหลักสูตร สำหรับหลักสูตรครบรอบการปรับปรุงที่มีกำหนดการเริ่มใช้ภาคการศึกษา 1/2563

เอกสารประกอบด้วย

เอกสารแนบ 1 คู่มือการจัดทำหลักสูตร สำหรับหลักสูตรครบรอบการปรับปรุงเริ่มใช้ 1/2563

เอกสารแนบ 2 ประเด็นการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร (สำหรับคณะก่อนเสนอ EDS)

เอกสารแนบ 3 สถานะการจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)

เอกสารแนบ 4 แบบฟอร์มการ Booking ช่วงเวลาการเสนอหลักสูตร (สำหรับหลักสูตร)

การประชุมรองคณบดีฝ่ายวิชาการและเจ้าหน้าที่ดูแลหลักสูตรระดับคณะ เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรครบรอบการปรับปรุง เริ่มใช้ปีการศึกษา 1/2563

สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการการบรรยายเเพื่อให้การดำเนินการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของคณะท่านเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ จึงขอเชิญรองคณบดีฝ่ายวิชาการและเจ้าหน้าที่ดูแลหลักสูตรระดับคณะ (อย่างน้อยคณะละ 2 ท่าน) มาประชุมในวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 – 11.30 น. ณ ห้องประชุม SoLA 905 คณะศิลปศาสตร์ เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรครบรอบการปรับปรุง เริ่มใช้ปีการศึกษา 1/2563

การบรรยายเพื่อสนับสนุนหลักสูตรและสร้างความเข้าใจการออกแบบหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน (OBE) ให้กับภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการการบรรยายเพื่อสนับสนุนหลักสูตรและสร้างความเข้าใจการออกแบบหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน(OBE) ให้กับภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ในวันพุธที่ 24 กรกฎาคม เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ ห้องประชุมภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ชั้น 9 อาคารวิศวะวัฒนะ คณะวิศวกรรมศาสตร์

การบรรยาย เรื่อง “การออกแบบการเรียนการสอนระดับรายวิชาตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) สำหรับอาจารย์ผู้สอน”

สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการออกแบบการเรียนการสอนของรายวิชาในหลักสูตรที่มุ่งเน้นการสร้างการเรียนรู้ของผู้เรียน (Student Learning) เป็นสำคัญ ซึ่งจะช่วยให้อาจารย์ผู้สอนสามารถออกแบบการเรียนการสอนระดับรายวิชาในหลักสูตรให้สอดคล้องตาม Learning Outcome ที่หลักสูตรกำหนดได้ตามแนวทาง Outcomes based Education (OBE) จึงจัดกิจกรรมการบรรยาย เรื่อง “การออกแบบการเรียนการสอนระดับรายวิชาตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) สำหรับอาจารย์ผู้สอน” ในวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ห้อง SOLA901 คณะศิลปศาสตร์

ประชุมการสร้างความรู้ความเข้าใจการออกแบบหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตามแนวทาง Outcome Based Education (OBE) สำหรับหลักสูตรครบรอบการปรับปรุงเริ่มใช้ปีการศึกษา 2563

โครงการ “การสร้างความรู้ความเข้าใจการออกแบบหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตามแนวทาง Outcome Based Education (OBE) สำหรับหลักสูตรครบรอบการปรับปรุงเริ่มใช้ปีการศึกษา 2563” ในวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมจำรัส ฉายะพงศ์ อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 2

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจการออกแบบหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน (OBE) ให้กับคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการได้จัดประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจการออกแบบหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน (OBE) ให้กับคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ในวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม 3 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

แจ้งเพื่อทราบการปรับเปลี่ยนการรับทราบหลักสูตรผ่านระบบ CHECO

Power Point แจ้งเพื่อทราบในที่ประชุม เรื่อง การปรับเปลี่ยนแนวทางการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่ผ่านการอนุมัติหรือการให้ความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา นำเสนอในที่ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 9/2561 วันที่ 6 กันยายน 2561

การประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ประจำคณะเกี่ยวกับขั้นตอนการเสนอหลักสูตรปรับปรุงและการปรับปรุงแก้ไขเล็กน้อย (สมอ.08) ให้มหาวิทยาลัยพิจารณา

สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการได้จัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการเสนอหลักสูตรปรับปรุงและการปรับปรุงแก้ไขเล็กน้อย (สมอ.08) ให้มหาวิทยาลัยพิจารณา และการตรวจวิทยานิพนธ์ในวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง AD-909 ห้องประชุมสนั่น สุมิตร อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 9