สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ

(Education Development and Services Office)

แผนการดำเนินงานและรายละเอียดการจัดทำหลักสูตร สำหรับหลักสูตรครบรอบการปรับปรุงที่มีกำหนดการเริ่มใช้ภาคการศึกษา 1/2563

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และเกณฑ์มาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557

แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552

EDS Team

โครงการ “การสร้างความรู้ความเข้าใจการออกแบบหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตามแนวทาง Outcome Based Education (OBE) สำหรับหลักสูตรครบรอบการปรับปรุงเริ่มใช้ปีการศึกษา 2563” ในวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมจำรัส ฉายะพงศ์ อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 2

สัมนาทีมหลักสูตร ประจำปี 2562

สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2562 สำหรับกลุ่มงานบริหารและพัฒนาหลักสูตร โดยบุคลากรของกลุ่มงานฯ ได้ร่วมกันระดมสมองและวางแผนการดำเนินงานเพื่อให้การบริหารและพัฒนาหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2562 จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 1 โรงแรมฟิชเชอร์แมน รีสอร์ท หาดเจ้าสําราญ จังหวัดเพชรบุรี