CURRICULUM KMUTT

EDS Team

สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการร่วมกับสถาบันการเรียนรู้จัดกิจกรรมระดมสมองจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ให้กับหลักสูตร วท.ม. และ ปร.ด. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เชิงทฤษฎีและเชิงคำนวณ หลักสูตรใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้อง Pedagogy ชั้น 14 อาคารสถาบันการเรียนรู้