สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ

(Education Development and Services Office)

แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ

กรณีที่มีคุณวุฒิและผลงานวิชาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์ และอาจารย์พิเศษที่มีชั่วโมงสอนเกินร้อยละ 50 ของรายวิชาดาวน์โหลดแนวทาง ขั้นตอน และแบบฟอร์มที่นี่

EDS OBE Clinic

เปิดแล้ว!! "OBE Clinic" ให้บริการให้คำปรึกษาอาจารย์ เกี่ยวกับการออกแบบหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามแนวทาง OBE ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอรับบริการที่นี่)
คำชี้แจง- รายงานสถานะข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตรทาง EDS จะอัพเดทให้ทุกๆ 1 เดือน- รายงานดังกล่าวเป็นข้อมูลจากระบบ NewACIS ซึ่งสถานะของการทำหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรต้องผ่านสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติแล้วเท่านั้น

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และเกณฑ์มาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557

แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552

EDS Team

โครงการ “การประชุมรับทราบกำหนดการเสนอหลักสูตร รวมทั้งสร้างความเข้าใจในแนวทางการเสนอหลักสูตรครบรอบปรับปรุงที่เริ่มใช้ในภาคการศึกษา 1/2564 ”

สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี ในวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม AD-909 ห้องประชุมสนั่น สุมิตร อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 9

สำหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ในวันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม จำรัส ฉายะพงศ์ อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 2

สัมนาบุคลากรสำนักงาน ประจำปี 2562

สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2562 จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 1 โรงแรมชาโต เดอ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา