ห้องสมุดวิทยาเขตกาญจนบุรี

มหาวิทยาลัยมหิดล


บริการสืบค้นทรัพยากรของห้องสมุดทุกแห่งในมหาวิทยาลัยมหิดล สืบค้นฐานข้อมูลต่างๆ ที่บอกรับ และบริการยืมระหว่างห้องสมุด (ILL) : EBSCO Discovery Service (EDS)

บริการสืบค้นทรัพยากรของห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล : Mahidol Library Catalogs (OPAC)

ห้องสมุดเปิดทำการ

เวลาทำการช่วงเปิด - ปิดภาคการศึกษา

จันทร์ – ศุกร์ : 8.30 – 17.00 น.

เสาร์ – อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

ช่วงสอบ

จันทร์ – ศุกร์ : 8.30 – 18.00 น.

เสาร์ : 9.00 - 17.00 น.


ประกาศ!!

การพิจารณาแนวทางแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาในส่วนของห้องสมุด โดยนักศึกษามีข้อเสนอแนะว่า ห้องสมุดปิดเร็ว ทั้งนี้ ห้องสมุดจะดำเนินการแก้ปัญหาในเบื้องต้นโดยขยายเวลาเปิดทำการ เป็นเวลา 8.30 -19.30 น. ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 62 เป็นต้นไป (ช่วงทดลอง)

สถิติผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด ปีการศึกษา 2561

สถิติการเข้าใช้บริการห้องสมุด (ช่วงทดลอง)

รายชื่อผู้เข้าใช้บริการห้องสมุดฯ ประจำเดือน มีนาคม 2562

รายชื่อผู้เข้าใช้บริการห้องสมุดฯ ประจำเดือน เมษายน 2562

รายชื่อผู้เข้าใช้บริการห้องสมุดฯ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

จำนวนผู้เข้าชม