การอบรมเชิงปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

โครงการพัฒนาพนักงานใหม่สายวิชาการด้านการเรียนการสอน

( BEGINNER ) 21 ธันวาคม 2559


รศ.พิชิต ตรีวิทยรัตน์ ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ศูนย์ฝึกอบรมอีเลิร์นนิงรังสีเทคนิค ภาควิชารังสีเทคนิคและเทคโนโลยีการสร้างภาพ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

อีเมล : pichit2496@gmail.com , www.propichit.blogspot.com , Mobile Phone : 081-9149441 , ID Line : pichittri

e-Learning for Beginner


Smart Search ( Wiki, Youtube ) >

Smart Collect ( Cloud = Google Drive, One Drive, Drop box ) >

Smart Sent ( Google Shorten URL , QR Code ) >

Smart Tool ( Smart Phone ) > Smart Program ( Line Application ) >

Smart Website ( Google Sites ) >

Smart Classroom ( Padlet ) >

Smart Note ( Cornell Note ) >

Smart Com. ( Note Book ) >

Smart Interactive Response > Personal Response System

User Friendly

ตารางการอบรมเชิงปฏิบัติการ KMUTT for BEGINNER

ตารางการอบรม KMUTT BEGINNER

กิจกรรมละลายพฤติกรรม มจธ. : https://goo.gl/Wo877Y

กิจกรรมละลายพฤติกรรม มจธ.

KMUTT : คอร์สสำหรับผู้เรียนแบบ Beginner

คอร์สสำหรับผู้เรียนแบบ Beginner

KMUTT : TERMINOLOGY IN INFORMATION TECHNOLOGY

KMUTT TERMINOLOGY NEW

KMUTT : HOW TO SEARCH ONLINE INFORMATION

KMUTT HOW TO SEARCH ONLINE INFORMATION

KMUTT : LEARNING SPACE

KMUTT LEARNING SPACE

KMUTT : วิธีทำ ANNOTATION บนวิดีโอ Youtube

KMUTT วิธีทำ ANNOTATION บน วิดีโอ Youtube