ขอแสดงความยินดี

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงธนัญญา บุณยศิรินันท์ สังกัดภาควิชาอายุรศาสตร์ สาขาวิชาหทัยวิทยา ที่ตำราเรื่อง การตรวจเอ็ม.อาร์.ไอ.หัวใจ (Cardiac MRI) ได้รับรางวัล DMSc Award ชนะเลิศ ประเภท หนังสือ/ตำราทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 26 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี