เกี่ยวกับโรงเรียน

ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางประจำอำเภอ ตั้งอยู่เลขที่ 399 หมู่ 11 /ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2499 และกระทรวงศึกษาธิการได้ยกเลิกการประถมศึกษาของกรมสามัญศึกษาและได้อนุมัติให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาสายสามัญเมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2517 มีชื่อว่า โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม

วิสัยทัศน์ โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม/ จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน/ให้ได้มาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี/ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

อัตลักษณ์โรงเรีย

ไหว้สวย รวยน้ำใจ

คำขวัญของโรงเรียน

มารยาทดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง