MAESUAIWIT.AC.TH

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม

Add Headings and they will appear in your table of contents.

ประกาศ

โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ (การจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำ ห้องปฏิบัติการ ม.ปลาย)

เอกสารประกอบ

 • ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ประกาศโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม เรื่องการรับมอบตัวนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

ระดับชั้น ม.1 ในวันที่ 9 มิถุนายน 2563

ระดับชั้น ม.4 ในวันที่ 10 มิถุนายน 2563

 • กิจกรรมภายในโรงเรียน

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม ได้มอบเงินทุนแก่นักเรียนทุนเสมอภาค ในปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 11 คน จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อใช้สำหรับอุดหนุนสำหรับค่าครอบชีพ

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมได้รับการนิเทศ การจัดการเรียนการสอนโรงเรียนแม่สรวยได้จัดสอบธรรมสนามหลวงแผนกธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา2562 ณ โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562


โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมเข้าร่วมประเมินโรงเรียนสวย โดยคณะผู้บริหารจากโรงเรียนในกลุ่มเบญจมิตร

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมได้จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม

ภาพกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

ข้อมูลพื้นฐาน

การปฎิสัมพันธ์ข้อมูล

การบริหารงาน

การดำเนินงาน

การให้บริการ

การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดการพัสดุ

 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

 • ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสด

 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน

 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำดี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารพัฒนาทรัพยาพรบุคคล

 • นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 • การกำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 • หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 • รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 • แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 • ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 • ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

 • ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนรวม

การดำเนินการเพื่อป้องกันกันทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

 • การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

 • การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

 • การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนป้องกันการทุจริต