สุขศึกษาและพลศึกษา

นายภานุรังสรรค์ หมื่นจันทร์ครูชำนาญการ
นายวุฒิชัย บุญตุ๊บครู