วิทยาศาตร์และเทคโนโลยี

นางจีรวรรณ เตชะโส

ครูชำนาญการ

นางลำภู โฮชิน

ครูชำนาญการ


นางเจตชฎาภรณ์ ประมวล

ครูชำนาญการ


นายสมควร ธรรมากาศ

ครูชำนาญการ

นายอนุภาพ มงคล

ครูชำนาญการ