กิจกรรม“สถานศึกษาปลอดภัยโรงเรียนแม่จริม”มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทานให้เกิดขึ้นภายในสถานศึกษา สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาและรณรงค์ความปลอดภัยในสถานศึกษา รวมทั้งเป็นการสร้างต้นแบบการดำเนินการความปลอดภัยในสถานศึกษาตนเองโรงเรียนแม่จริมได้ดำเนินงานกิจกรรมตามหลักเกณฑ์และจัดทำเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดภัย ตลอดปี  2566  และมีร่องรอยหลักฐานการดำเนินงานและเกิดประโยชน์ในภาพรวมด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ