โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทางไกล

ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ

( DLIT & DLTV )

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคมได้เริ่มเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 และโรงเรียนได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ DLIT ร่วมด้วยตามความเหมาะสมและเนื้อหาวิชาตลอดมา ร่วมทั้งได้มีการพัฒนาครูให้มีทักษะการใช้เทคโนโลยีให้สูงขึ้นเพื่อรองรับโครงการดังกล่าว sites นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นช่องทางในการรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานของโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของโรงเรียน


การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ปีการศึกษา 2564

ตารางเรียนออนไลน์ของนักเรียนระหว่างวันที่ 3 ก.ค.2564 เป็นต้นไป

ขอให้คุณครูกรอกแบบฟอร์มการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ ปีการศึกษา 2564

สรุปแนวทางการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2564

การเข้าชั้นเรียน Google classroom ด้วย คอมพิวเตอร์

การเข้าชั้นเรียน Google classroom ด้วย สมาร์ทโฟน

การเปิดชั้นเรียน Google Meet

การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ปีการศึกษา 2563

ช่องทางการรับชม DLTV

ขอให้คุณครูกรอกแบบฟอร์มการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ช่วงการระบาดของไวรัสโคโรน่า Covid-19 ปีการศึกษา 2563

แบบฟอร์มการรายงานการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ช่วงการระบาดของไวรัสโคโรน่า COVID-19 (การตอบกลับ)