โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทางไกล

ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ

( DLIT & DLTV )

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคมได้เริ่มเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 และโรงเรียนได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ DLIT ร่วมด้วยตามความเหมาะสมและเนื้อหาวิชาตลอดมา ร่วมทั้งได้มีการพัฒนาครูให้มีทักษะการใช้เทคโนโลยีให้สูงขึ้นเพื่อรองรับโครงการดังกล่าว sites นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นช่องทางในการรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานของโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของโรงเรียน


การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ปีการศึกษา 2564

ตารางเรียนออนไลน์ของนักเรียนระหว่างวันที่ 31 พ.ค. - 18 มิ.ย. 2564

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

M1.pdf

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

M2.pdf

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

M3.pdf

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

M4.pdf

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

M5.pdf

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

M6.pdf

ตารางเรียนออนไลน์ของนักเรียนระหว่างวันที่ 17 - 31 พฤษภาคม 2564

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ตารางเรียน ม 2.pdf

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ตารางเรียน ม.3.pdf

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ตารางเรียน ม.5.pdf

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ตารางเรียน ม.6.pdf

สรุปแนวทางการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2564

การเข้าชั้นเรียน Google classroom ด้วย คอมพิวเตอร์

การเข้าชั้นเรียน Google classroom ด้วย สมาร์ทโฟน

การเปิดชั้นเรียน Google Meet

การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ปีการศึกษา 2563

ช่องทางการรับชม DLTV

แหล่งข้อมูลการจัดการเรียนการสอนด้วย Google for Education และ Office 365 เพื่อการศึกษา

ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่

https://gsuite.moe.go.th/

https://www.g.dlit.ac.th/

https://sway.office.com/zCUfyYbkTvZHWoof


ขอให้คุณครูกรอกแบบฟอร์มการจัดการเรียนรู้ช่วงการระบาดของไวรัสโคโรน่า Covid-19 ปีการศึกษา 2564

ขอให้คุณครูกรอกแบบฟอร์มการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ช่วงการระบาดของไวรัสโคโรน่า Covid-19 ปีการศึกษา 2563

แบบฟอร์มการรายงานการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ช่วงการระบาดของไวรัสโคโรน่า COVID-19 (การตอบกลับ)