โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทางไกล

ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ

( DLIT & DLTV )

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคมได้เริ่มเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 และโรงเรียนได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ DLIT ร่วมด้วยตามความเหมาะสมและเนื้อหาวิชาตลอดมา ร่วมทั้งได้มีการพัฒนาครูให้มีทักษะการใช้เทคโนโลยีให้สูงขึ้นเพื่อรองรับโครงการดังกล่าว sites นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นช่องทางในการรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานของโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของโรงเรียน


การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)

ช่องทางการรับชม DLTV

แหล่งข้อมูลการจัดการเรียนการสอนด้วย Google for Education และ Office 365 เพื่อการศึกษา

ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่

https://gsuite.moe.go.th/

https://www.g.dlit.ac.th/

https://sway.office.com/zCUfyYbkTvZHWoof


ขอให้คุณครูกรอกแบบฟอร์มการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ช่วงการระบาดของไวรัสโคโรน่า Covid-19

แบบฟอร์มการรายงานการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ช่วงการระบาดของไวรัสโคโรน่า COVID-19 (การตอบกลับ)