การเรียนการสอนออนไลน์

ตารางเรียนออนไลน์ ของนักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

การจองห้องศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วง 8-26 มิถุนายน 2563

ต้องใช้เมล์@maechai.ac.th เท่านั้นในการจอง

แบบฟอร์มการจองห้องศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (การตอบกลับ)