ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

Introduction : คำชี้แจง

เว็บไซต์สารสนเทศโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม สร้างขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้สารสนเทศมีส่วนช่วยในการวางแผนการบริหารงาน การตัดสินใจ สร้างทางเลือกในงานทำงานติดตามและประเมินผลการทำงาน ซึ่งมีผลต่อการปรับปรุงและพัฒนางานในสถานศึกษา หากสารสนเทศมีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ เป็นสารสนเทศที่ดี ทันสมัย มีคุณค่าจะช่วยให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ข้อมูลสารสนเทศได้รวบรวมข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนครอบคลุมทุกด้าน นอกจากสามารถใช้ประโยชน์ในการบริหารงาน การปรับปรุงและพัฒนางาน ภายในโรงเรียนแล้ว ยังอำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่หน่วยงานราชการอื่น ที่ประสงค์จะทราบข้อมูลจากทางโรงเรียนอีกด้วย