รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565

คำสั่งรับสมัครนักเรียนปี 2565 เว็บ
รายชื่อและลำดับการสมัครเรียนโรงเรียนแม่อายวิทยาคม ม.1
รายชื่อและลำดับการสมัครเรียนโรงเรียนแม่อายวิทยาคม ม.4