ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

โปรแกรมระบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน

ฟอร์มสำหรับแชร์ให้นักเรียน

     🧡🧡ขอความร่วมมือนักเรียนและผู้ปกครองดังนี้
      ข้อมูลในการเตรียมตัวก่อนการกรอกข้อมูลมีภาพนักเรียนถ่ายกับผู้ปกครอง/ครูที่ปรึกษา  จำนวน 1 ภาพ  

      🚹1. ขอความร่วมมือนักเรียนทุกคนกรอก SDQ EQ และบันทึกการเยี่ยมบ้าน  
ปีการศึกษา  2566  ให้ด้วยตามลิงค์นะครับ/นะคะ  https://bit.ly/3bciVWJ

     🚻 2. ขอความร่วมมือนักเรียนทุกคนกรอก แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล  
ปีการศึกษา  2566  ให้ด้วยตามลิงค์นะครับ/นะคะ https://bit.ly/3zKC5xb

     ✅ 3. ขอความร่วมมือผู้ปกครองทุกท่านกรอก แบบประเมิน SDQ ฉบับผู้ปกครอง  
ปีการศึกษา  2566  ให้ด้วยตามลิงค์นะครับ/นะคะ https://bit.ly/3OcEOUA

บันทึกข้อความ