กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม.อบอจ

เอกสารประกอบการจัดทำบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน วPA

วิดิทัศน์ระบบ วPA ของสำนักงาน ก.ค.ศ

Live ร่วมเรียนรู้ พร้อมเข้าสู่ระบบ PA (ภาคเช้า)


บทบาทสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากับการพัฒนาวิชาชีพครูสู่การปฏิรูปการศึกษาไทย