เว็บไซต์ประกอบการอบรม การใช้สื่อ Active Learning

วันพุธที่ 7 ต.ค.2563 ณ ห้องประชุมศรีพล

1.ระบบ Cloud Computing ประกอบการสร้างสื่อการจัดการเรียนการสอน

2.สื่อการจัดการเรียนการสอน โดยสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3.สื่อการเรียนรู้ประกอบการสร้าง Active Learning ประกอบการเรียนการสอน

https://get.plickers.com/

คือ เครื่องมือสำหรับครูที่ใช้ในการประเมินผลนักเรียน เก็บข้อมูลนักเรียน หรือใช้เป็นกิจกรรมเกมสำหรับการเรียนการสอน ผ่านกระดาษเป็นโค้ดให้นักเรียนถือที่ต่างกันทั้ง 4 ด้าน

http://prezi.com
เป็นแอพสำหรับสร้างสื่อนำเสนอแบบออนไลน์ ที่มีเอกลักษณ์เด่น คือการนำเสนอแบบซูมเข้าซูมออก หรือกำหนดทิศทางการนำเสนอได้อย่างหลากหลาย

แบบทดสอบและแบบประเมินการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้สื่อดิจิทัลเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในการเรียนการสอน และเชื่อมโยงการเรียนแบบ Active