สาขาวิชาภาษาไทย

ดร.มาริยา เถาอินปาก

ประธานสาขา

วุฒิการศึกษา ปร.ด. หลักสูตรและการเรียนการสอน

ค.ม. นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร

ศษ.บ. การประถมศึกษา


อ่านต่อ

อาจารย์ ณัฐรช จอมพารา

วุฒิการศึกษา อ.ม. ภาษาไทย

ศศ.บ. ภาษาไทย
อ่านต่อ

อาจารย์ สุธาสินี ราชเจริญ

วุฒิการศึกษา ศษ.ม. หลักสูตรและการสอนภาษาไทย

ค.บ. ภาษาไทยอ่านต่อ

อาจารย์ ปัจจรี ศรีโชค

วุฒิการศึกษา ศศ.ม. จารึกภาษาไทย

ศศ.บ. ศศ.บ.
อ่านต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศาริศา สุขคง

วุฒิการศึกษา อ.ม. ภาษาไทย

ศศ.บ. ภาษาไทย
อ่านต่อ

อาจารย์ รุจิรา มณีชม

วุฒิการศึกษา ศษ.ม. หลักสูตรและการสอนภาษาไทย

ศศ.บ. ภาษาไทย
อ่านต่อ