สาขาวิชาสังคมศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญวัฒน์ บุญทะวงศ์

ประธานสาขา

วุฒิการศึกษา________________________
อ่านต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยิ่งศักดิ์ คชโคตร

วุฒิการศึกษา________________________
อ่านต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรหมโคตร

วุฒิการศึกษา________________________

อ่านต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุท วราศิระ

วุฒิการศึกษา________________________

อ่านต่อ

ดร.วชิราภรณ์ สังข์ทอง

วุฒิการศึกษา________________________

อ่านต่อ

อาจารย์ ภัทร์ สารทสินธุ์

วุฒิการศึกษา วท.ม ภูมิศาสตร์

วท.บ ภูมิศาสตร์
อ่านต่อ

อาจารย์ อ.ธิติญา เหล่าอัน

วุฒิการศึกษา (ศศ.ม.) ประวัติศาสตร์

(ศศ.บ.) ประวัติศาสตร์

อ่านต่อ