สาขาวิชาสังคมศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญวัฒน์ บุญทะวงศ์

ประธานสาขา

วุฒิการศึกษา________________________
อ่านต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยิ่งศักดิ์ คชโคตร

วุฒิการศึกษา________________________
อ่านต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรหมโคตร

วุฒิการศึกษา________________________

อ่านต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุท วราศิระ

วุฒิการศึกษา________________________

อ่านต่อ

ดร.วชิราภรณ์ สังข์ทอง

วุฒิการศึกษา________________________

อ่านต่อ