กลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว

ดร.กรวิกา สุวรรณกูล

หัวหน้ากลุ่มวิชา

วุฒิการศึกษา:

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.จิตวิทยาพัฒนามนุษย์และการให้คำปรึกษา)

มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ

การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.จิตวิทยาการแนะแนว)มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ

ศึกษาศาสตร์บัณฑิต (ศษ.บ. จิตวิทยาการแนะแนว) มหาวิทยาลัยศิลปากร

อ่านต่อ

ดร.สมศักดิ์ สีดากุลฤทธิ์

วุฒิการศึกษา วท.ด. การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์

ศศ.ม. จิตวิทยาการปรึกษา

กศ.บ. การแนะแนว


อ่านต่อ

ดร.พนิตศรี ศรีเชื้อ

วุฒิการศึกษา ปร.ด. หลักสูตรและการเรียนการสอน

กศ.ม. จิตวิทยาการศึกษา

ค.บ. การศึกษาปฐมวัย


อ่านต่อ

ดร.วีนัส ภักดิ์นรา

วุฒิการศึกษา :

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.จิตวิทยาการปรึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา

การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม. จิตวิทยาการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ศึกษาศาสตร์บัณฑิต (ศษ.บ. การแนะแนว) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ. ศึกษาศาสตร์-คหกรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อ่านต่อ

อาจารย์ อภิเดช โยชน์เยื้อน


วุฒิการศึกษา กศ.ม. จิตวิทยาและการแนะแนว

ศน.บ. ภาษาอังกฤษอ่านต่อ

อาจารย์ อัจฉรา วรรธนานันต์


วุฒิการศึกษา :

ศิลปศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาการปรึกษา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


อ่านต่อ

อาจารย์ ปาริีญา ราพา

วุฒิการศึกษา:

การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม. จิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศึกษาศาสตร์บัณฑิต (ศษ.บ. การแนะแนว) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


อ่านต่อ

อาจารย์ ปวีณา เที่ยงพรม


วุฒิการศึกษา ศษ.ม. จิตวิทยาการศึกษาและการให้คำ ปรึกษา

วท.บ. จิตวิทยา

อ่านต่อ