สาขาวิชาฟิสิกส์

ดร.นุวัติ พิมพะบุตร

ประธานสาขา

วุฒิการศึกษา________________________อ่านต่อ

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ ซอมขุนทด

วุฒิการศึกษา________________________

อ่านต่อ

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรจิตร์ พระเมือง

วุฒิการศึกษา________________________


อ่านต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพรรณ์ ผิวสอาด

วุฒิการศึกษา________________________

อ่านต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยพัทธ์ ภูสำเภา

วุฒิการศึกษา________________________
อ่านต่อ