สาขาวิชาดนตรีศึกษา

ดร.วราวุฒิ เรืองบุตร

ประธานสาขา

วุฒิการศึกษา ศป.ด. ศิลปกรรมศาสตร์

ศศ.ม. ดุริยางค์ไทย

ศป.บ. ดนตรีไทยอ่านต่อ

ว่าที่ร้อยตรี ธิติกฤศ มาเพ็ชร

วุฒิการศึกษา ศป.ม. มานุษยดุริยางควิทยา

ศษ.บ. ดนตรีคีตศิลปไทยศึกษาอ่านต่อ

อาจารย์ สังคีต กำจัดพาลภัย

วุฒิการศึกษา ดศ.ม. สังคีตวิจัยและพัฒนา

วท.บ. คอมพิวเตอร์ประยุกต์มัลติมีเดียอ่านต่อ

อาจารย์ ญาณเวทย์ เหมือนพร้อม

วุฒิการศึกษา ศล.ม. ดุริยางคศิลปไทย

ศบ. ดนตรีไทยอ่านต่อ

อาจารย์ บุลากร สมไสย

วุฒิการศึกษา ศป.ม. ดนตรีพื้นบ้าน

ศป.บ. ดุริยางคศิลป์ (ดนตรีพื้นบ้าน)
อ่านต่อ