กลุ่มวิชา วัดผลการศึกษา

ห้อง 217 ตึก 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 ถ.เลย-เชียงคาน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เลย 42000

โทรศัพท์ 042-835229 ต่อ 44104 โทรสาร 042-835040

รองศาสตราจารย์ ดร. ภัทราพร เกษสังข์

(หัวหน้ากลุ่มวิชา)

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2533 ค.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) (วิชาเอกคหกรรมศาสตร์ วิชาโทภาษาอังกฤษ) วิทยาลัยครูพระนคร

พ.ศ. 2537 กศ.บ. (วิชาเอกการวัดผลและประเมินผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

พ.ศ. 2539 กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

พ.ศ. 2546 กศ.ด. (การทดสอบและวัดผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อ่านต่อ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เชาว์ อินใย

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2526 วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก

พ.ศ. 2533 ค.ม. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2547 กศ.ด. (วิจัย และประเมินผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร

อ่านต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุฑามาส ศรีจำนงค์

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2537 ค.บ. (การประถมศึกษา) โครงการคุรุทายาท วิทยาลัยครูเลย

พ.ศ. 2550 ค.ม. (วิจัย และประเมินผลการศึกษา) สถาบันราชภัฏเลย

พ.ศ. 2556 กศ.ด. (วิจัย และประเมินผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร

อ่านต่อ

ดร. อนุภูมิ คำยัง

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2549 ศษ.บ. (การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พ.ศ. 2552 กศ.ม. (การวิจัย และสถิติทางการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พ.ศ. 2560 ปร.ด. (วิจัย วัดผล และสถิติการศึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา

อ่านต่อ

อาจารย์ แพรวนภา เรียงริลา

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2550 วท.บ. (ศึกษาศาสตร์-เกษตร) (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พ.ศ. 2552 ศษ.ม. (วิจัย และประเมินผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อ่านต่อ

อาจารย์ ชัยมงคล ปินะสา

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2549 คบ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

พ.ศ. 2551 กศ.ม. (วัดผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อ่านต่อ