สาขาวิชาคณิตศาสตร์

รองศาสตราจารย์ สมเจตน์ ดวงพิทักษ์

ประธานสาขา

วุฒิการศึกษา________________________
อ่านต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประดิษฐ์ วิชัย

วุฒิการศึกษา การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม. คณิตศาสตร์ )

ศึกษาศาสตร์บัณฑิต (กศ.บ. คณิตศาสตร์ )
อ่านต่อ

ดร.โศจิวัจน์ เสริฐศรี

วุฒิการศึกษา ค.ด. หลักสูตรและการสอน

ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน

ค.บ. คณิตศาสตร์

อ่านต่อ

ดร.ศิริพร ศรีจันทะ

วุฒิการศึกษา ปร.ด. ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนรู้

ศษ.ม. คณิตศาสตร์

ศษ.บ. การสอนวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์อ่านต่อ

อาจารย์ อมรรัตน์ สังข์สุวรรณ

วุฒิการศึกษา วท.ม. คณิตศาสตร์ประยุกต์

วท.บ. คณิตศาสตร์ประยุกต์
อ่านต่อ

อาจารย์ ปาริชาติ ภูภักดี

วุฒิการศึกษา วท.ม. คณิตศาสตร์ประยุกต์

วท.บ. คณิตศาสตร์ประยุกต์
อ่านต่อ

อาจารย์ เสาวภาคย์ วงษ์ไกร

วุฒิการศึกษา วท.ม. คณิตศาสตร์ประยุกต์

วท.บ. คณิตศาสตร์
อ่านต่อ