สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์

อาจารย์ นพรัตน์ พันธุวาปี

ประธานสาขา

วุฒิการศึกษา:

ศศ.ม. (การบริหารอุตสาหกรรมและวิสาหกิจ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ค.บ. (อุตสาหกรรมศิลป์) วิทยาลัยครูอุดรธานี
อ่านต่อ

อาจารย์ ศิวกร แก้วรัตน์

วุฒิการศึกษา:

ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อส.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยศรีปทุม

อ่านต่อ

อาจารย์ อุดมพล นาอุดม

วุฒิการศึกษา:

กศ.ม. (อุตสาหกรรมศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร

ค.บ. (ช่างอุตสาหกรรม แขนงช่างไฟฟ้า) วิทยาลัยครูพระนคร

อ่านต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธพงษ์ นาคโสภณ

วุฒิการศึกษา:

กศ.ม. (อุตสาหกรรมศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร

วท.บ. (เทคโนโลยีเซรามิกส์) สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม

อ่านต่อ

อาจารย์ พัฒนะ เจริญยิ่ง

วุฒิการศึกษา:

วศ.ม. (การจัดการงานวิศวกรรม) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วท.บ. (เทคโนโลยีเซรามิกส์) สถาบันราชภัฏพระนคร

อ่านต่อ